Правила GDPR

Име на фирмата:„Издателска къща Кронос“ ЕООД, ЕИК 175305796

Вашите лични данни се обработват от „Издателска къща Кронос“ ЕООД, ЕИК 175305796 /Администратор/  със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Белите брези“, бл. 18, ап. 4 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел. 0888558914

Личните данни, които се обработват от Администратора са: две имена и електронен адрес /e-mail/ и се съхраняват за срок от 10 г., считано от датата на сключване на договора.

Правото основание за обработване на лични данни е сключения между страните договор за доставка на продукти на издателската къща.

Целта на обработката е изпълнение на договора /доставка на поръчан продукт/ и счетоводна обработка на нормативно изискуемите в тази връзка документи.   

Администраторът може да разкрие и предаде Вашите лични данни на обработващ личните данни – счетоводител, при условията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

По всяко време имате достъп до Вашите лични данни, обработвани от Администратора, като можете да подадете заявление за информация, коригиране, изтриване, ограничаване, пренос на данни. Форма на заявлението можете да откриете по-долу. Същата можете да изпратите по пощата или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В случай, че обработването на Вашите лични данни не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, можете да подадете жалба пред КЗЛД.

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

по чл. 15 – чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679

 

от ........................................................................................., тел:............................................................,

                          /три имена/

постоянен или настоящ адрес: .............................................................................................................

email:………………………………………………………………………….......................................,

в качеството си на представляващ ................................................................................................................., с пълномощно,

адрес за кореспонденция: .......................................................................................................................

 

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ,

1. Право на информация

Моля, да ми бъде предоставена информация относно отнасящите се до мен /до моя упълномощител/ наследодател /ненужното се задрасква / лични данни, а именно: какви категории лични данни се обработват от .............................., ЕИК ......................., източника им, целите на обработка, получателите, на които могат да бъдат разкрити, срока на съхранение.

 

2. Право на коригиране

Моля, да коригирате обработваните от  ....................., ЕИК .................  лични данни, както следва:

.................................................................................................................................................................

/посочват се личните данни, които не са точни, както и в какво се състои корекцията, искана от субекта на данни/

3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Моля да изтриете, свързаните с мен лични данни, обработвани от „............................“, ЕИК ..................... поради следните причини /загражда се или се зачертава с „Х“ приложимото към конкретния случай основание/:

3.1.      личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

3.2.      субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а), и няма друго правно основание за обработването;

3.3.      субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2;

3.4.      личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

3.5.      личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

3.6.      личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1.

4. Право на ограничаване на обработването

Моля да огарничите обработването на личните данни, свързани с мен, поради едно или повече от причините, посочени в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно /загражда се или се зачертава с „Х“ приложимото към конкретния случай основание/:

4.1.      точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

4.2.      обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

4.3.      администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

4.4.      субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 

5. Право на преносимост на данните

Моля личните данни, свързани с мен, обработвани от........................................, ЕИК ..........................да ми бъдат предадени /да бъдат предадени на ..................................................................... в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

 

6. Във връзка с горното искане по т. ............, моля да уведомите третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за съответното коригиране/изтриване и/или ограничаване.

 

 

Моля, посочената по-горе информация да ми бъде предоставена устно или на хартиен носител или в електронна форма на ел. поща: .................................................................. /ненужното се задрасква/

 

ПРИЛАГАМ :

1.      Пълномощно. /когато се подава от пълномощник, в противен случай се задрасква/

ЗАБЕЛЕЖКА: Точките от настоящото заявление, по които заявителят не упражнява съответните права към датата на подаването му, се задраскват.

 

 

Дата:......................                                                                    С уважение: ..........................................

гр. .........................      

 

 

 

 

 

цитат
„Не трябва да чакаш вдъхновението, трябва да го преследваш.“

Джек Лондон